E-Posta: info@arzem.com.tr | Telefon: +90 312 446 59 44

Rapor Hazırlama.

Firmamızda parsel ve özel arazi  bazında zemin etüt çalışmaları yapılmaktadır. Zemin etüt çalışmaları, Saha ve Ofis çalışmaları olmak üzere iki aşamada tamamlanır.

Bu aşamalar sonunda zemin profili ve özellikleri belirlenir, potansiyel problemler ve riskler saptanır ve çözüm önerileri geliştirilir. Zemin profillerinin çıkarılması, yeraltı suyu durumunun belirlenmesi, zemin özelliklerinin saptanması, vb. işler için yeraltı zemin araştırmaları yapılır. Yeraltı araştırmaları için gözlem çukurları ve mekanik sondajlar açılır ve jeofizik, arazi ve laboratuar testleri yapılır.

Firmamız tarafından aşağıdaki durumlar dikkate alınarak yerleşime uygunluk raporları hazırlanır:

• Jeolojik Unsurlar: Proje alanında tespit edilen formasyonların litolojik ve mühendislik  özellikleri,

• Jeomorfolojik Unsurlar: Vadi, dere yatağı (taşkın riski), yamaç yapıları ve eğim,

• Yeraltı Suyu Durumu: Planlama açısından kısıtlayıcı sığ yer altı su seviyesine sahip alanlar,

• Fay ve Deprem Potansiyeli: Mevcut deprem kuşağı ve fay durumunun tesbiti

• Jeoteknik Değerlendirmeler ve Hesaplamalar:  Detaylı hesaplama ve çözümleri verilen zeminler için taşıma gücü, zeminlerin sıvılaşma, çökme ve  şişme potansiyelleri gibi mühendislik jeolojisi ve jeoteknik parametreleri.

Yerleşime Uygunluk: Yerleşime uygunluk değerlendirilmesi sonucunda inceleme alanı, yerleşime uygun alanlar, önlemli alanlar, ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlar ve yerleşime uygun olmayan alanlar olarak sınıflandırılır.

Önlemli Alanlar: Doğal afet tehlikeleri ve zeminin jeoteknik özellikleri nedeniyle yapılaşma öncesi ve/veya esnasında önlem alınması koşuluyla planlama ve yapılaşmaya gidilecek alanlardır.

Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren Alanlar: Çalışma yönteminden kaynaklanan veri eksikliği, ayrı uzmanlık gerektiren çalışmalar gerekmesi nedeniyle hakkında tam ve güvenilir sonuca ulaşılamayan alanlardır. Daha sonra yapılacak ayrıntılı jeoteknik çalışmalarla planlamaya gidilecek alanlardır.

Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar: Doğal afet tehlikeleri ve jeoteknik problemler nedeniyle teknik ve ekonomik olarak önlem alınamayan alanlardır. Bu alanlarda yapılaşmaya izin verilmez.

Back to Top