E-Posta: info@arzem.com.tr | Telefon: +90 312 446 59 44

Santral Etütleri.

1961Termik kaynaklı santralların uygulama raporlarının hazırlanması, işletilmesi ve bu amaca yönelik ölçüm sistemlerinin kurulması ve işletilmesi amacıyla firmamızda;

Genel mikro meteorolojik etüt çalışmaları,

Termik santral kurulacak bölgenin rüzgar, sıcaklık ve diğer meteorolojik parametrelerinin ölçümlerinin yapılması,

Karakteristiklerin, rejimin belirlenmesi ve analizi çalışmaları,

Ön fizibilite çalışmaları,

Tesislerin görsel ve diğer etkilerinin sınırlarının belirlenmesinde kullanılacak meteorolojik verilerin üretilmesi ve analizlerinin yapılması,

Çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları çerçevesinde meteorolojik raporların üretilmesi,

Fizibilite çalışmaları,

Proje çalışmaları,

İklim şartlarına göre enerji taleplerinin ve üretimin öngörüsü çalışmaları,

Verimli santral işletimi çalışmaları için meteorolojik öngörü çalışmaları yapılır.

Jeotermal enerji (Jeotermal Elektrik Santrali),

Genel enerji etüt çalışmaları,

Özel enerji etüt çalışmaları,

Harita, arazi, sisteme bağlantı, kısıtlar ve optimizasyon ön etüt çalışmaları içerisinde meteorolojik ve hidrolojik yönden destek çalışmaları,

Ön fizibilite çalışmaları,

Brüt ve net enerji üretimi belirleme çalışmaları,

Fizibilite çalışmaları,

Proje çalışmaları,

Uluslararası bağımsız danışmanlık hizmetinin sağlanması,

Ön fizibilite/etüt raporu,

Fizibilite raporunun hazırlanması,

Üretim lisansı temini,

Üretim lisansının alınmasını müteakip işlerin takibi,

Kamu Yararı Kararının temini amacıyla kamulaştırma dosyasının hazırlanması ve başvurunun yapılması,

Proje sahasının kamulaştırma amacı ile haritalandırılması,

Sistem (YG, OG) bağlantı ve kullanım anlaşmalarının yapılması

Proje tanıtımı için ulusal ve uluslararası dosyalarının hazırlanması,

Ulusal ve uluslararası sunum dosyalarının hazırlanması,

Kreditörlerin kabul edeceği uluslararası bağımsız müşavirlik kuruluşlarından projenin due dilegence raporunun alınması,

İhale dosyasının hazırlanması,

İdari şartnamenin hazırlanması,

Teknik (elektromekanik) dosyanın hazırlanması

İsteğe uygun olarak lisanslı proje geliştirilmesi,

Santralın geçici kabulüne/ticari işletmeye geçiş tarihine kadar teknik danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi çalışmalarını kapsar.

Back to Top